VCA-HALTER FÜR FSV02

DP-D-007-000007
BESCHREIBUNG

Halter zur direkten Befestigung des Volumensensors VCA am Fettschussventil FSV02.
Ebenfalls gesucht: FSV02 , fsv02 , FSV02